Inzet Mobiel Vingerafdrukopname Apparaat in Nicaragua

Inzet Mobiel Vingerafdrukopname Apparaat in Nicaragua

Beste Nederlanders,

We willen u graag informeren over de inzet in Nicaragua van het Mobiel Vingerafdrukopname Apparaat (MVA) van de Nederlandse ambassade te San José (ZMA San José), op 23 oktober 2019, ten behoeve van de inname van aanvragen van Nederlanders voor een paspoort of identiteitskaart. Wilt u van deze optie gebruik maken dan dient u een verzoek daartoe in te dienen bij de Ambassade. Nadat uw aanvraag beoordeeld is op volledigheid, wordt een afspraak voor u ingepland.

Achtergrond

Identificatie van de aanvrager en registratie van biometrische gegevens zijn onderdelen van het paspoort aanvraagproces. Daarom dient iedere aanvrager in persoon te verschijnen bij de aanvraag van een paspoort. Het consulaat in Nicaragua beschikt niet over apparatuur om biometrische gegevens te registreren. Voor Nederlanders in Nicaragua betekent dit dat de vernieuwing van hun paspoort in Nederland dient plaats te vinden, of bij een ambassade die wel over deze apparatuur beschikt. De meeste Nederlanders reizen daarvoor naar de ambassade in Costa Rica.
Met het MVA van de ambassade is het mogelijk om op een locatie buiten de ambassade vingerafdrukken te registreren die daarna in Costa Rica aan de paspoortaanvraag gekoppeld kunnen worden. De inzet van het MVA is aan strikte voorwaarden verbonden en is beperkt tot een klein aantal uitzonderingssituaties. Buiten Costa Rica kan het MVA alleen gebruikt worden door een medewerker van de ambassade. Tijdens het spreekuur zullen aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten worden ingenomen en worden ter plekke de vingerafdrukken elektronisch geregistreerd. De aanvragen worden vervolgens - net als in het normale aanvraagproces - eerst in Costa Rica en daarna in Den Haag verder verwerkt.

Locatie
Consulaat Generaal te Managua, adres Hotel Ritzo, Villa Fontana, del Club Terraza, ½ cuadra al lago

Uitvoering

Het spreekuur zal plaatsvinden op 23 oktober van 10:00 – 11:45 en van 13:00 - 17:00 uur uitsluitend op afspraak. Voor elke aanvraag wordt een kwartier ingepland om deze te verwerken. Dat is inclusief de ontvangst van de betaling, alle documenten en de registratie van uw handtekening en vingerafdrukken. Mocht tijdens de afname van de vingerafdrukken ter plekke al blijken dat deze niet van voldoende kwaliteit zijn om door het MVA te kunnen worden geregistreerd, dan kan uw paspoortaanvraag helaas niet worden voortgezet, tenzij u kiest voor de optie van een paspoort met een geldigheid van 1 jaar (tegen dezelfde kostprijs als een paspoort met een geldigheidsduur van 10 jaar).

Deelname
Een maximum van 20 aanvragen kan worden ingenomen. Alleen de aanvragen van deelnemers die een afspraak hebben toegewezen gekregen zullen worden behandeld. U kunt zich opgeven voor deelname tot het maximum aantal deelnemers bereikt is of uiterlijk t/m 15 oktober.  Komt u zonder afspraak, dan wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Afspraak
U kunt  via email contact op nemen met de ambassade in San José, via sjo-ca@minbuza.nl  

Geeft u daarbij a.u.b. aan om wat voor aanvraag het gaat (type document; minderjarige, volwassene, etc.) en om welke persoon of personen. U krijgt pas een afspraak toegewezen nadat u heeft aangetoond dat u over alle voor de aanvraag vereiste documenten beschikt.

Voorbereiding
Tijdens de afspraak moet u per paspoortaanvraag alle documenten in origineel en in kopie overleggen, inclusief twee recente pasfoto’s die voldoen aan de eisen van de fotomatrix. In Managua kunt u pasfoto’s laten maken die doorgaans voldoen aan de Nederlandse norm bij:  Genie-Imagia en avenida Jean Paul, Tel. 505 2278-3030, o en antigua oficina de Migración en Metrocentro   Er worden geen kopieën voor u gemaakt.
Het aanvraagformulier moet u op het moment van de afspraak in het bijzijn van de ambassademedewerker ondertekend worden. U dient van te voren te informeren over alle vereisten die gelden voor uw specifieke aanvraag. Al deze informatie vindt u op de website van de ambassade https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/paspoort-en-id-kaart. Stuur z.s.m. nadat u heeft laten weten deel te willen nemen, een ingevuld (maar niet ondertekend!) paspoortaanvraagformulier, voorzien van alle benodigde bijlagen, gescand per email op naar sjo-ca@minbuza.nl. Op deze wijze kan de ambassade vooraf een controle uitvoeren op de volledigheid van de aanvraag en wordt het risico beperkt dat uw aanvraag straks in Nicaragua niet ingenomen kan worden.

Betaling verschuldigde leges
U moet de aanvraag ter plekke contant en gepast in US dollars betalen. Pas in oktober worden de tarieven in US dollars vastgelegd. Voor de prijzen in euro’s, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-kosten-van-paspoorten-en-identiteitskaarten

Verwerking van de aanvragen
De pasfoto’s en de geregistreerde vingerafdrukopnames worden in Costa Rica elektronisch verwerkt met de daarvoor bestemde apparatuur (die niet meegenomen kan worden naar Nicaragua). Op dat moment kan pas met zekerheid vastgesteld worden of de door u ingediende pasfoto’s volledig voldoen aan de vereisten. Voldoen uw pasfoto’s daar niet aan, dan kan uw aanvraag niet verder verwerkt worden.  Indien blijkt dat er bij uw aanvraag documenten ontbreken zult u deze alsnog en op eigen kosten naar de Ambassade in Costa Rica moeten sturen.

Rechten

Aan de inzet van het MVA zijn juridische, technische en financiële aspecten verbonden. Deelname aan deze activiteit is daarom volledig voor eigen risico en er kunnen geen claims bij de ambassade worden ingediend indien uw paspoortaanvraag niet naar verwachting verloopt; ook niet als om wat voor reden dan ook, de geplande reis van de ambassademedewerker geen doorgang kan vinden. De enige twee uitzonderingen die hierop gemaakt kunnen worden zijn:

  1. als bij de verwerking van de aanvragen in Costa Rica blijkt dat de pasfoto toch niet aan de vereisten voldoet, of
  2. als de geregistreerde vingerafdrukken om wat voor reden dan ook niet bruikbaar blijken te zijn. In deze gevallen kunt u bij de ambassade in San José om terugbetaling vragen van uitsluitend het betaalde tarief voor de paspoortaanvraag (uitbetaling via het consulaat in Nicaragua, indien de claim gehonoreerd wordt).

Verwijzingen

Aanvraagformulieren en de vereisten voor paspoortaanvragen kunt u vinden op gezamenlijke website van alle Nederlandse vertegenwoordigingen wereldwijd: https://www.nederlandwereldwijd.nl